ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT
Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng các ứng dụng Online Learning. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật. Ứng dụng có được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?
TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
Ứng dụng không cần tài khoản đăng nhập sử dụng
THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Với ứng dụng Online Learning, hệ thống tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm:
- Mã thiết bị để chúng tôi gửi thông báo khi có nội dung cập nhật mới
* Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng mã thiết bị của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn nên tắt dịch vụ thông báo cho ứng dụng di động trong cài đặt tài khoản hoặc trong cài đặt điện thoại di động và/hoặc trong ứng dụng di động.
BẢO MẬT DỮ LIỆU
Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu người dùng được cung cấp miễn là bạn sử dụng ứng dụng và trong một thời gian hợp lý sau đó.
Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@onlinelearning.com.vn.
Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để ứng dụng hoạt động bình thường.
BẢO VỆ
Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì.
Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho các đối tượng khác nhau theo tài khoản và phạm vi sử dụng.
Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.
THAY ĐỔI
Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản.
Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi.
THỎA THUẬN
Bằng cách sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong chính sách bảo mật này.
Sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin.
Ở Việt Nam, nếu bạn cư trú bên ngoài Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ theo tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam.
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng các ứng dụng của chúng tôi hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@onlinelearning.com.vn